Top Event
STT Tên tài khoản Số bộ chữ
1 myletranthi 21
2 quynhbopnho 11
3 0919766366 11
4 cakiem 10
5 malang123 10
6 khach690902 9
7 Trần Minh Hoạch 9
8 Ông Tướng 9
9 moimet 9
10 khach636386 8