I.Nạp ngọc qua thẻ cào:
Tên tài khoản:
Chọn loại thẻ:
Mã số thẻ (PIN):
Số serial:
 


II.Bảng giá:

Mệnh giá thẻ ( VNĐ ) XU
10.000 200.000
20.000 400.000
30.000 600.000
40.000 800.000
50.000 1.000.000
60.000 1.200.000
70.000 1.400.000
80.000 1.600.000
90.000 1.800.000
100.000 2.100.000
120.000 2.520.000
200.000 4.400.000
300.000 6.600.000
500.000 12.500.000
1.000.000 30.000.000
2.000.000 70.000.000